Headshot/Resume

hs1*.jpg
hs2*.jpg
Screen Shot 2021-07-26 at 12.19.13 AM.png
download resumé
download headshot 1
download headshot 2